Městská policie

MP Sídlo: Velké náměstí 11, 383 01 Prachatice
služebna: 156, +420 388 311 033
   
ředitel: Ing. Ivo Novotný
telefon: +420 388 607 550
e-mail: inovotny@muptcz
   
prevence kriminality: Blanka Rokůsková
telefon: +420 388 607 225
e-mail: brokuskova@mupt.cz

Vznik a současnost Městské policie Prachatice

Městská policie Pracahtice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou dne 15.6.1992 v počtu 7 strážníků.

V současné době je tato vyhláška nahrazena novou vyhláškou č.3/2005 "Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení" platnou od 1.4.2005.

 • Městská policie Prachatice je výkonným orgánem místní samosprávy.
 • Zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města.
 • Městská policie je přímo podřízena starostovi města

Činnost Městské policie Prachatice

Ze zákona 553/91 o obecní policii

Obecní policie při zabezpečování místních záležitost veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádkua v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministersvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

V Prachaticích dále zabezpečuje:

 • Pomocí pultu centralizované ochrany zajišťuje nepřetržité střežení připojených objektů
 • Zabezpečuje dohled v ranních hodinách na nebezpečných přechodech pro chodce u základních škol zejména Základní škola Prachatice Vodňanská
 • Provádí besedy na školách k bezpečnému chování a předcházení krizových situací
 • Provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do sanitárních kotců
 • Zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací
 • Vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění
 • Zabezpečuje a dohlíží na provoz parkovacích automatů a placených parkovišť
 • Provádí kontroly objektů na základě dohody s vlastníkem
 • Provozuje městský kamerový systém
 • Provádí preventivní kontroly dětských hřišť, na přechodech pro chodce, dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků, alkoholu a hry na výherních a hracích automatech osobám mladším 18-ti let, společných prostor v domech, které jsou veřejnosti přístupné, garážových komplexů na okraji města atd.
 • Zpracovává projekty v oblasti prevence kriminality
 • Rozmisťování a provoz radarových ukazatelů rychlosti
 • Zabezpečuje činnost povodňové hlídky

Na zabezpečení těchto úkolů se podílí 15 strážníků a 1 civilní zaměstnanec jako manažer prevence kriminality, tiskový mluvčí a administrativní pracovník a mimo další vybavení se používají 2 vozidla.

Jak můžete přispět ke své bezpečnosti?

Jelikož po měste se standardně pohybuje 2 členná hlídka strážníků, nemůže být preventivně přítomna neustále na všech potřebných místech, nebo vždy když dochází k porušování zákonů nebo vyhlášek obce. Proto ke zvýšení pocitu bezpečí ve městě potřebujeme i pomoc vás spořádaných občanů našeho města.

V případě, že jste svědky porušení zákona nebo vyhlášek města, oznamte je nebo o nich podejte svědectví. Mnoho pachatelů uniká spravedlnosti, protože není dostatek svědků, nebo se žádní nepřihlásí.

Pokud vidíte ...

někoho napadat jiné osoby, nebo prodávat alkohol dětem ...

osoby, které poškozují Váš nebo cizí majetek, stříkají sprejem po zdi ...

podezřele se chovají osoby na parkovištích u novinových stánků, obchodů ...

... volejte Vašeho partnera v tísni Městskou policii Prachatice - tísňové volání 156

Tísňové volání je zdarma, volat můžete z kteréhokoliv telefonního aparátu po celých 24 hod. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může policie dopadnou viníky, kteří si neváží majetku a poklidného života jiných.

V ostatních případech, když vidíte někoho zakládat skládku, někoho znečišťovat veřejné prostranství, neukázněné řidiče - kteří se dopouští dopravních přestupků, občany - kteří porušují obecně závazné vyhlášky města, ruší noční klid nebo budí veřejné pohoršení ...

... volejte Vašeho partnera Městskou policii Prachatice na linku +420 388 311 033 (stálá služba)