Legislativa města

Veřejné vyhlášky města

Zákon o obcích umožňuje obcím vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky, které platí na území obce (města). Jsou jedním z druhů obecně závazných právních předpisů a jsou tedy součástí právního řádu České republiky.

Vydávání závazných vyhlášek je podle zákona o obcích v pravomoci zastupitelstva obce (města). Po schválení v zastupitelstvu je obecně závazná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dnů na veřejné desce a 15 dnem následujícím po dni vyhlášení (pokud není uvedeno na vyhlášce jinak) nabývá účinnosti. To znamená, stává se "místním zákonem" platným na celém území obce (města).

Formát: 2017
Vyhláška č. Název Platnost od
PDF icon 3/2017 Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností 14.7.2017
PDF icon 2/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany živetního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 20.4.2017
PDF icon 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností 1.5.2017
PDF icon 1/2016 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 2/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích 13.5.2016
PDF icon 4/2015 Požární řád Města Prachatice 23.1.2016
PDF icon 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016
PDF icon 3/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 16.10.2015
PDF icon 2/2015 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích 16.10.2015
PDF icon 1/2015 O použití účelových prostředků 23.2.2015
PDF icon 3/2014 Obecně závazná vyhláška města Prachatice o místních poplatcích 1.1.2015
PDF icon 2/2014 O stanovení míst, na kterých je provozování některých sázkových her povoleno 8.10.2014
PDF icon 1/2014 Nařízení města - Tržní řád 22.5.2014
PDF icon 2/2013 Tržní řád 1.10.2013
PDF icon 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Prachatice 1.1.2013
PDF icon 3/2011 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 1.1.2012
PDF icon 1/2010 O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 1.11.2010
PDF icon 2/2009 Nařízení Města Prachatice, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic 5.11.2009
PDF icon 1/2008 O stanovení postupu při převodech nemovitého a movitého majetku 5.2.2008
PDF icon 4/2007 O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě 1.1.2008
PDF icon 1/2006 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 16.6.2006
PDF icon 6/2005 O závazných částech Změny č.5/94 územního plánu sídelního útvaru Prachatice 4.6.2005
PDF icon 4/2005 Obecně závazná vyhláška o provádění speciální ochranné deratizace 31.5.2005
PDF icon 3/2005 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje a jeho nošení 1.4.2005
PDF icon 1/2005 o poskytování pečovatelské služby a úhradě za výkony počovatelské služby 1.4.2005
PDF icon 5/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 1.1.2005
PDF icon 3/2004 k zabezpečení schůdnosti komunikací v zimním období 1.11.2004
PDF icon 6/2003 Obecně závazná vyhláška města Prachatice která stanoví postup při převodech nemovitého a movitého majetku 7.11.2003
PDF icon 5/2001 O změně počtu částí města 1.1.2002
PDF icon 5/1998 o vymezení místních komunikací a jejich úseků s placeným stáním silničních motorových vozidel 1.7.1998
PDF icon 1/1994 o regulaci nájemného z nebytových prostor 21.3.1994
PDF icon 4/1993 Hřbitovní řád 1.8.1993