VÝZVA Č. 3/ PODPORA SPORTU 2017

Dotační program (dále jen program) města Prachatice na Podporu sportu pro rok 2017 je zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města s alokovanou částkou na Podporu sportu 2017 ve výši 1 500 000,- Kč byl schválen Zastupitelstvem města Prachatice pod usnesením č. 275/2016 dne 19. 12. 2016.

Posláním programu je podpora a realizace projektů s podporou především pravidelného, celoročního, dětského, mládežnického a výkonnostního sportu, pro registrované členy sportovních klubů, sportovní družstva, ale i jednotlivce, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice (vč. spádových osad) a provozují nejen výkonnostní sport, ale i aktivně reprezentují město Prachatice.

Identifikace výzvy:

  Číslo výzvy   3
  Název výzvy   Podpora sportu 2017
  Celková finanční alokace   1 500 000 Kč
  Projednání RM – schválení podmínek, tiskopisů, výzvy a jmenování komisí   9. 1. 2017, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín vyhlášení výzvy   13. 1. 2017 (www.prachatice.eu, tisková zpráva, úřední deska)
  Termín odevzdání žádostí   13. 3. 2017 (pondělí) do 11.00 hodin (na podatelnu Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I)
  Termín otevírání obálek   13. 3. 2017 (pondělí) od 16:00 hodin - zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín hodnotící komise   15. 3. 2016 od 16:00 hodin – zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín semináře pro žadatele    
  Projednání Radou města Prachatice a doporučení Zastupitelstvu města Prachatice   březen 2017
  Vyrozumění o výsledku projektových žádostí   Předpokládaný termín březen, duben 2017
  Doba realizace a trvání projektů   1. 1. – 30. 11. 2017 (prosincové aktivity nebudou přijímány, ani podpořeny)
  Předložení hodnotící zprávy a vyúčtování projektové žádosti   Termín vyúčtování bude uveden závazně ve smlouvě, nejpozději do 1. 12. 2017
  Termín jednání ZM Prachatice a schválení grantů   Předpokládaný termín březen, duben 2017

 

Cíl výzvy:

Cílem žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Prachatice pro rok 2017 je podpora sportovních spolků, klubů i jednotlivců a jejich činnosti. Především pravidelné, celoroční, výkonností aktivity v oblasti sportu a sportovních činností dětí a mládeže do 18 let, respektive do 26 let - do doby studia člena sportovního spolku na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (pouze denní studium).