VÝZVA Č. 2 / TALENTOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ 2017

Dotační program (dále jen program) města Prachatice na podporu grantů z Výzvy č. 2/ TALENTOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ 2017 je zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města s alokovanou částkou na Výzvu č. 2/ TALENTOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ 2017 ve výši 100 000,- Kč byl schválen Zastupitelstvem města Prachatice pod usnesením č. 275/2016 dne 19. 12. 2016.

Posláním programu je podpora TALENTOVANÝCH DĚTI A MLÁDEŽE DO 18 LET.
Talentem rozumíme rozvinutou úroveň schopností. Můžeme rozlišit matematický talent, hudební talent, manuální talent – mimořádnou zručnost, výtvarný talent např. pro sochařství či malířství, dále talent pohybový pro balet či mimořádné sportovní výkony např. ve fotbalu či atletice. Rodiče, trenéři, vedoucí, pedagogové mohou požádat o grant pro talentované děti a mládež ve všech oblastech – humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní či s všestranným talentem.

Finanční prostředky budou s maximální podporou do 10 000,- Kč na osobu.

Identifikace výzvy:

  Číslo výzvy   2
  Název výzvy   Talentované děti a mládež 2017
  Celková finanční alokace   100 000 Kč
  Projednání RM – schválení podmínek, tiskopisů, výzvy a jmenování komisí   9. 1. 2017, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín vyhlášení výzvy   13. 1. 2017 (www.prachatice.eu, tisková zpráva, úřední deska)
  Termín odevzdání žádostí   13. 3. 2017 (pondělí) do 11:00 hodin (na podatelnu Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I)
  Termín otevírání obálek   13. 3. 2017 od 15:00 hodin - zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín hodnotící komise   15. 3. 2017 od 14:00 hodin – zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín semináře pro žadatele    
  Projednání Radou města Prachatice a doporučení Zastupitelstvu města Prachatice   březen 2017
  Vyrozumění o výsledku projektových žádostí   Předpokládaný termín březen, duben 2017
  Doba realizace a trvání projektů   1. ledna – 30. listopadu 2017
  Předložení hodnotící zprávy a vyúčtování projektové žádosti   Termín vyúčtování bude uveden závazně ve smlouvě, nejpozději do 1. 12. 2017
  Maximální výše projektových žádostí   10 000,-  Kč