Abecední seznam elektronických formulářů

Nadpisseřadit sestupně Formulář
Adresář stanic technické kontroly (STK)
Autolékárničky
Hlášení středních zdrojů znečišťování ovzduší PDF icon Formulář
Hlášení trvalého pobytu
Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence PDF icon Formulář, Office spreadsheet icon Formulář
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny PDF icon Formulář, Microsoft Office document icon Formulář
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené před rokem 2007) PDF icon Formulář, Microsoft Office document icon Formulář
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) PDF icon Formulář
Odvolání proti správnímu rozhodnutí - Odbor finanční PDF icon Odvolaní, Microsoft Office document icon Odvolaní
Odvolání proti správnímu rozhodnutí - Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje PDF icon Odvolaní, Microsoft Office document icon Odvolaní
Odvolání proti správnímu rozhodnutí - Odbor životního prostředí PDF icon Odvolaní, Microsoft Office document icon Odvolání
Ohlášení
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství PDF icon Ohlášení
Ohlášení odstranění PDF icon Ohlášení, Microsoft Office document icon Ohlášení
Ohlášení stavby PDF icon Ohlášení, Microsoft Office document icon Ohlášení
Ohlášení stavby - dopravní stavby PDF icon Ohlášení, Microsoft Office document icon Ohlášení
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Ohlašovací povinnost PDF icon Formulář
Ohlašovací povinnost - komunální odpad PDF icon Formulář
Oznámení o užívání stavby PDF icon Oznámení, Microsoft Office document icon Oznámení
Oznámení o užívání stavby - dopravní stavby PDF icon Oznámení, Microsoft Office document icon Oznámení
Oznámení o užívání stavby vodního díla
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF icon Oznámení, Microsoft Office document icon Oznámení
Oznámení změny odborného lesního hospodáře PDF icon Oznámení
Oznámení změny údajů PDF icon Oznámení, Microsoft Office document icon Oznámení
Oznámení změny v užívání stavby PDF icon Oznámení, Microsoft Office document icon Oznámení
Podnět k pořízení regulačního plánu PDF icon Formulář, Microsoft Office document icon Formulář
Pověření k vyzvednutí receptů, žádanek s modrým pruhem PDF icon Formulář
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les PDF icon Formulář, Microsoft Office document icon Formulář
Přiznání k místnímu poplatku za VHP PDF icon Formulář
Přiznání k místnímu poplatku ze psa PDF icon Formulář
Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného PDF icon Formulář
Registrace nového vozidla
Roční hlášení o produkci odpadů za rok 2011 a další - ISPOP PDF icon Návod na registraci do ISPOP
Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů PDF icon Formulář, Microsoft Office document icon Formulář
Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
Umístění registrační značky
Vydání cestovního dokladu
Vydání občanského průkazu
Výměna tabulky s registrační značkou
Výměna technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla
Vyřazení silničního vozidla z provozu
Vývoz silničního vozidla do zahraničí
Žádost - oznámení úmyslu provedení těžby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o finanční příspěvek PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o nájem bytu v domě zvláštního určení PDF icon Žádost
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o plomby a lístky o původu zvěře PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a stavební povolení ke stuni
Žádost o povolení k umístění stavby reklamních poutačů v ochranném pásmu místní komunikace PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a stavební povolení k ČOV
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a stavební povolení k ČOV PDF icon Žádost
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení předčasného užívání stavby - dopravní stavby PDF icon Žádost , Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení tomboly PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení umístění reklamního poutače v ochranném pásmu silnice PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení úplné (částečné) uzavírky místní komunikace Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o povolení úplné (částečné) uzavírky silnice Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na místní komunikaci PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech do 80 let věku PDF icon Žádost
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením - dopravní stavby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6) písm. g) zákona č. 13/199 PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění reklamních poutačů PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice - pro umístění reklamního poutače PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice, nebo silničního pozemku PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o prohlášení pozemku za pozemky určené k plnění funkcí lesa PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o recepty / žádanky s modrým pruhem PDF icon Žádost
Žádost o rozhodnutí v pochybnosti PDF icon Žádost
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF icon Žádost
Žádost o separát lesních hospodářských osnov PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o souhlas ke stavbě ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa PDF icon Žádost
Žádost o souhlas s dělením lesních pozemků PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných lát PDF icon Žádost
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF icon Žádost
Žádost o stanovisko k zalesnění zemědělských pozemků PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stanovisko památkové péče PDF icon Žádost
Žádost o stavební povolení PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stavební povolení - dopravní stavby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru PDF icon Žádost
Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF icon Žádost
Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o udělení souhlasu PDF icon Žádost
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění (budoucí příjemce) Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění (oprávněný příjemce) Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o územní souhlas PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad PDF icon Žádost
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - dopravní stavby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF icon Žádost
Žádost o vydání loveckého lístku PDF icon Žádost
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu PDF icon Žádost
Žádost o vydání regulačního plánu PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí k akci PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Microsoft Office document icon Žádost, PDF icon Žádost
Žádost o výdej dat z ÚAP PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o vyjádření PDF icon Žádost
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby bez taxametru PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství PDF icon Žádost, Microsoft Office document icon Žádost
Zánik silničního vozidla
Zápis vlastníka silničního vozidla podle přechodného ustanovení zákona(vozidla v tzv. odhláškách)
Zápis změny ostatních údajů